Dobry START!

 

Do kogo kierowany jest projekt?

Osób w wieku od 15-30 lat, zamieszkałych w powiecie warmińsko-mazurskim
(w subregionie: olsztyńskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, szczycieńskim), które najeżą do grupy osób:

1. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (bezrobotna
lub bierna zawodowo nieuczestnicząca w kształceniu formalnym - stacjonarnym oraz szkoleniu w ostatnich 4 tygodniach);

2. pracujących,spełniających jeden z warunków:
- zatrudnionych na umowach krótkoterminowych (umowy zawartej na czas określony, która upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej
niż 6 miesięcy);
lub
- zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych;
lub
- ubodzy pracjący, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej
lub zamieszkujących w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej;

3. imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny.

 

Jakie korzyści możesz uzyskać?

  1. wsparcie doradcze – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
  oraz warsztaty grupowe;
  2. wsparcie psychologa – indywidualne spotkania z psychologiem ukierunkowane min. na prace nad wyzwaniami, celami i problemami;
  3. bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uwzględniające zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców, stypendium szkoleniowe 6,78 zł za godzinę udziału w szkoleniu;
  4. refundacja kosztów za zapewnienie opieki nad osobą zależną;
  5. pośrednictwo pracy – ciągły kontakt z pośrednikiem pracy poprzez elastyczne godziny pracy, aktywny udział w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych pod konkretne oferty pracy/stażu, wyszukiwanie ofert pracy, stały kontakt z pracodawcami itp.;
  6. płatne staże zawodowe – propozycja stażu zawodowego powiązanego
  z tematyką szkoleń zawodowych. Miejsca stażowe będą poszukiwane przy pomocy pośrednika pracy. Czas trwania stażu od 3 do 6 miesięcy.

  Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania.
  Stypendium stażowe 1017,40 zł netto.

  Liczba uczestników przewidzianych w projekcie do wsparcia z podziałem
  na płeć wynosi: 120 osób, w tym 72 kobiety i 48 mężczyzn.

  SZKOLENIA:
  Rodzaj szkoleń będzie dostosowywany do potrezb kandydatów.
  Planowane najbliższe szkolenia:

  Kwalifikowany pracownik ochrony.
  Pracownik biurowy.
  Wózki jezdniowe.
  Kadry i płace.
  Spawacz.

  Definicje:
  Osoby w wieku 15-29 lat to osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału
  w projekcie miały ukończone 15 lat i nie ukończyły 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.

  Imigranci to osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe
  lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzające wykonywać lub wykonujące pracę
  na terytorium Polski.

  Reemigranci to obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić
  do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia
  lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci.

  Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny to osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, zamierzający podjąć zatrudnienie
  lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

  Ubodzy pracujący to osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody
  (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł miesięcznie; dla osoby

  w rodzinie – 514 zł miesięcznie).

Czas realizacji:

01.09.2018-31.03.2020

Biuro Projektu

al. Gen. Władysława Sikorskiego 23 pokój 15
10-088 Olsztyn
tel. kom: 538 324 758
 

DOKUMENTACJA:

aktualnie brak dokumentów do pobrania


Jeżeli masz problem z pobraniem plików skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez e-mail - indywidualnie prześlemy udostępnione formularze

 

Lider projektu:

 

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego