Drogowskaz na karierę

Dofinansowanie projektu z UE: 1 705 815,28 PLN
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 130 osób (70 kobiet i 60 mężczyzn), w tym 111 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP oraz 19 osób pracujących, będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 15-30 lat.

 

REKRUTACJA TRWA!

 

Do kogo kierowany jest projekt? 

Osób w wieku od 15-30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

1. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (bezrobotna
lub bierna zawodowo nieuczestnicząca w kształceniu formalnym - stacjonarnym oraz szkoleniu w ostatnich 4 tygodniach);

2. pracujących,spełniających jeden z warunków:
- zatrudnionych na umowach krótkoterminowych (umowy zawartej na czas określony, która upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy);
lub
- zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych;
lub
- ubodzy pracjący, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej
lub zamieszkujących w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej;

3. Osób zamieszkałych w obszarze subregionu elbląskiego (tj. powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg)
 

W ramach udziału w projekcie Uczestnikom proponujemy:

wsparcie doradcze – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz warsztaty grupowe;
wsparcie psychologa
– indywidualne spotkania z psychologiem ukierunkowane  in. na prace nad wyzwaniami, celami i problemami;
bezpłatne szkolenia zawodowe
dostosowane do indywidualnych potrzeb  uwzględniające zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców, stypendium szkoleniowe 9,60 zł za godzinę udziału w szkoleniu;
zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania
;
pośrednictwo pracy –
ciągły kontakt z pośrednikiem pracy poprzez elastyczne godziny pracy, aktywny udział w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych pod konkretne oferty pracy/stażu, wyszukiwanie ofert pracy, stały kontakt z pracodawcami itp.;
płatne staże zawodowe –
propozycja stażu zawodowego powiązanego z tematyką szkoleń zawodowych. Miejsca stażowe będą poszukiwane przy pomocy pośrednika pracy. Czas trwania stażu od 3 do 5 miesięcy. Miesięczne stypendium stażowe 1 440,00 zł na rękę.

SZKOLENIA:
Rodzaj szkoleń będzie dostosowywany do potrzeb kandydatów.

Stan wolnych miejsc w projekcie:
Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP - 19 os.

Osoby pracujące, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy - 0 os.


Planowane najbliższe szkolenia:

 • pracownik biurowy z modułem ochrona danych osobowych zgodnie z RODO i modułem komputerowym ECDL BASE  B1, B2, B3, B4 114 godzin; www.ecdl.pl
 • Kadry i płace z egzaminem ECDL B2, B3 140 godzin z obsługą programu SYMFONIA (kod zawodu: 242307 Specjalista ds. kadr, 242310 Specjalista ds. wynagrodzeń)
 • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 245 godzin
 • pomoc kuchenna
 • spawacz
 • operator wózków jezdniowych I WJO, II WJO z egzaminem UDT
 • operator ładowarek jednonaczyniowych
 • operator koparkoładowarki
 • operator ładowarek
 • elektryk
 • operator przecinarek do nawierzchni dróg
 • walce drogowe
 • prace na wysokości metodą dostępu linowego
 • rusztowania budowlano-montażowe metalowe
 • obsługa podestów ruchomych

Czas realizacji:

01.09.2019 - 28.02.2021

Kontakt:

Biuro Projektu

Grunwaldzka 2/B1, pok. 1

82-300 Elbląg

tel. kom: 737 167 750 

czynne: pon. - pt. 8:00-16:00

E-mail: elblag@proecoone.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:
FORMULARZ REKRUTACYJNY

DNK_Formularz rekrutacyjny_Drogowskaz na karierę Elbląg.pdf
Regulamin projektu DNK.pdfHarmonogramy udzielanego wsparcia w projekcie:

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH.pdf
HARMONOGRAM STAŻY.pdf
HARMONOGRAM SZKOLEN ZAWODOWYCH.pdf
HARMONOGRAM WARSZTATÓW.pdf

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego