Otwarci na zmiany

                                                     KOMUNIKAT
Informujemy, iż z uwagi na brak możliwości wyłonienia wymaganej liczby uczestników

projektu termin składania formularzy rekrutacyjnych dot. przyznawania środków
finansowych na rozwój przedsiębiorczości (na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej) zostaje przedłużony do 
27.04.2018 roku do godz. 16:00.


Przypominamy, że formularze rekrutacyjne złożone poza terminem rekrutacji 
nie będą podlegały ocenie w procesie rekrutacji (nie podlegają rozpatrzeniu).

Szczegóły w regulaminie rekrutacji do projektu i przyznawania środków na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu ''Otwarci na zmiany''

(RPPM.05.06.00-22-0013/17) UWAGA! W przypadku gdy do Biura projektu

wpłynie 80 Formularzy rekrutacyjnych rekrutacja zostanie zakończona przed

27.04.2018 roku. O terminie zamknięcia rekrutacji poinformujemy na naszej

stronie internetowej z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. 

 
REKRUTACJA TRWA! Liczba miejsc ograniczona.
Najbliższe szkolenia w ramach I ścieżki wsparcia:
Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej


 
Celem projektu jest wzrost potencjału do bycia zatrudnionym przez dopasowanie do wymagań pracodawców i lokalnego rynku pracy osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika oraz pracowników przewidzianych do zwolnienia poprzez wsparcie zawodowe, szkoleniowe, stażowe dla 100 osób oraz dotacyjne na rozpoczęcie działalności dla 45 osób

Z jakiego obszaru zamieszkania:
 • 10 powiatów (Gdańsk, Gdynia, Sopot, pucki, wejherowski, kartuski, kościerski, starogardzki, tczewski i gdański)
 

Jakie korzyści możesz uzyskać?

I ścieżka wsparcia: 

SZKOLENIE – PŁATNY STAŻ – OFERTA PRACY

 • wsparcie doradcze – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i biznesowym;
 • grupowe doradztwo zawodowe z zakresu min. komunikacji interpersonalnej, budowania wizerunku, aktywnych metod poszukiwania pracy;
 • wsparcie psychologa – indywidualne spotkania z psychologiem ukierunkowane min. na prace nad wyzwaniami, celami i problemami;
 • szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uwzględniające zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców, stypendium szkoleniowe 6,65zł za godzinę udziału w szkoleniu;
 • pośrednictwo pracy – ciągły kontakt z pośrednikiem pracy poprzez elastyczne godziny pracy, aktywny udział w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych pod konkretne oferty pracy/stażu, wyszukiwanie ofert pracy, stały kontakt z pracodawcami itp.;
 • staże zawodowe – propozycja stażu zawodowego powiązanego z tematyką szkoleń zawodowych. Miejsca stażowe będą poszukiwane przy pomocy pośrednika pracy. Czas trwania stażu do 5 miesięcy. Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania. Stypendium stażowe 997,40 zł netto;
 • poszukiwanie zatrudnienia przy pomocy pośrednika pracy lub zatrudnienie w miejscu odbytego stażu.
Liczba uczestników I ścieżki wsparcia: 100 osób.

Proponowane szkolenia: spawacz, operator wózków widłowych, magazynier, pracownik administracyjno-biurowy, pracownik ds. kadr i płac, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, elektryk ( uprawnienia SEP/SIMP), prawo jazdy kat. C/C+E, kosmetyczka, przedstawiciel handlowy, tester oprogramowania ISTQB, opiekun osoby starszej
i niepłnosprawnej, operator koparek i koparko-ładowarek, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, ECDL, oraz wiele innych.

II ścieżka wsparcia: 
SZKOLENIE – DOTACJA 25 TYS. – DODATKOWE WSPARCIE OK. 1500/M-C

Wsparcie finansowe ok. 25 tys. na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej możliwe jest dla osoby, która spełnia dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:
jest osobą z niepełnosprawnościami;
jest osobą powyżej 50 roku życia;
jest kobietą;
jest osobą o niskich kwalifikacjach;
jest osobą poniżej 30 roku życia.
 • ocena formularzy zgłoszeniowych uczestników przez doradcę biznesowego w zakresie min. planów biznesowych, wykształcenia, doświadczenia ;
 • spotkanie z doradcą zawodowym w zakresie kompetencji przedsiębiorczych uczestnika;
 • szkolenia ABC BIZNESU – 40 godz. warsztatowych z zakresu modelu biznesowego i tworzenia biznes planu;
 • indywidualne doradztwo przy tworzeniu biznes planu;
 • bezzwrotna dotacja w wysokości ok 25 tys. na rozpoczęcie działalności;
 • wsparcie pomostowe w wysokości ok. 1500 zł/m-c od 1 do 6 miesiąca dla 30 firm, od 7 do 12 miesiąca dla 20 firm powstałych w ramach projektu;
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze polegające na merytorycznej tematyce związanej z prowadzeniem działalności. 
Liczba uczestników II ścieżki wsparcia: 45 osób.
 

Słownik:

Pracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, osoba świadcząca usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.
Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
Osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Czym jest zwolnienie z pracy z przyczyn pracodawcy?
Odpowiedź:
Zwolnienie z pracy z przyczyn pracodawcy obejmuje następujące przypadki:
*rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.
*rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
*wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy, lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
*rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1.1 Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Czas realizacji:

01.11.2017 - 30.04.2019 r.

Biuro Projektu

ul. Wały Piastowskie 24, pok. 335 

80-855 Gdańsk
godziny otwarcia: pon. - pt. 8:00-16:00

tel.: 531 027 839
e-mail: sekretariat@proecoone.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:Ścieżka wsparcia II

SZKOLENIE-DOTACJA

Wersja .pdf

Regulamin
Załączniki


Ścieżka wsparcia II

SZKOLENIE-DOTACJA

Wersja .doc

Regulamin
Załączniki