Bezpłatne szkolenia UE

Projekt: „Pracownik Ochrony Fizycznej – szansa na zatrudnienie 50+ w Olsztynie i powiecie olsztyńskim”

Projekt pn. „Pracownik Ochrony Fizycznej – szansa na zatrudnienie 50+ w Olsztynie i powiecie olsztyńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, był realizowany od listopada 2013 roku do lutego 2015 roku. Udział w nim wzięło 47 uczestników, w tym 7 kobiet. Celem projektu była aktywizacja zawodowa 48 uczestników – osób 50+, pozostających bez zatrudnienia, mieszkających w Olsztynie i powiecie olsztyńskim. Ścieżka wsparcia przewidywała nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie pracy na stanowisku Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej i kończyła się odbyciem 3-miesięcznego stażu na tym stanowisku. Projekt został w pełni zrealizowany, wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte, a 17 uczestników podjęło zatrudnienie po jego zakończeniu, a 36 – uzyskało wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Projekt został z sukcesem zakończony i rozliczony.

 

Projekt: „Pracownik Ochrony Fizycznej – szansa na zatrudnienie 50+ w Elblągu i powiecie elbląskim”

Projekt pn. „Pracownik Ochrony Fizycznej – szansa na zatrudnienie 50+ w Elblągu i powiecie elbląskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, był realizowany od listopada 2013 roku do lutego 2015 roku. Udział w nim wzięło 47 uczestników, w tym 7 kobiet. Celem projektu była aktywizacja zawodowa 47 uczestników – osób 50+, pozostających bez zatrudnienia, mieszkających w Elblągu i powiecie elbląskim. Ścieżka wsparcia przewidywała nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie pracy na stanowisku Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej i kończyła się odbyciem 3-miesięcznego stażu na tym stanowisku. Projekt został w pełni zrealizowany, wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte, a 19 uczestników podjęło zatrudnienie po jego zakończeniu, a 35 – uzyskało wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Projekt został z sukcesem zakończony i rozliczony.

Projekt: Otwarci na zmiany – gotowi do pracy

Projekt pn. „Otwarci na zmiany – gotowi do pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, był realizowany od stycznia 2014 roku do czerwca 2015 roku. Celem projektu było zwiększenie potencjału do bycia zatrudnionym poprzez dopasowanie do wymagań pracodawców, dzięki szerokiemu zakresowi wsparcia dla 64 uczestników (w tym 27 kobiet) z województwa pomorskiego, pozostających bez zatrudnienia (którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) lub przewidzianych do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy). W ramach projektu realizowane były m.in.: poradnictwo zawodowe prowadzone przez doradców zawodowych; wsparcie psychologiczne; warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy; szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i oczekiwań uczestników uwzględniające zapotrzebowania lokalnego rynku pracy; pośrednictwo pracy oraz 3 miesięczne staże zawodowe. Projekt został w pełni zrealizowany, wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte, a 41 uczestników podjęło zatrudnienie po jego zakończeniu. Projekt został z sukcesem zakończony i rozliczony.

Projekt: Mikroeko(logia) – makroeko(nomia). Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach

Projekt pn. „Mikroeko(logia) – makroeko(nomia). Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, był realizowany od listopada 2013 roku do czerwca 2015 roku. Projekt miał się przyczynić do wzrostu wiedzy i kompetencji z zakresu rozwiązań i technologii prośrodowiskowych, poznania wymogów związanych z ochroną środowiska, wzrostu odpowiedzialności prawno-środowiskowej, wzrostu wiedzy dotyczącej możliwych rozwiązań proekologicznych i wzrostu wiedzy dotyczącej możliwych rozwiązań proekologicznych i umiejętności ich wdrażania u 1008 pracowników (w tym 633 kobiet) zatrudnionych w 600 firmach z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Ostatecznie wsparciem objętych zostało 668 przedsiębiorstw (w tym 612 mikro, 38 małych i 18 średnich).

Dla każdej z firm przeprowadzona została analiza potrzeb proekologicznych, na podstawie której opracowany został indywidualny plan szkoleniowo-doradczy dla firm. Kolejnym etapem były szkolenia z 5 modułów tematycznych: prawnośrodowiskowego; gospodarki odpadami; gospodarki wodno-ściekowej; ekoszkód oraz emisji do powietrza i ekozarządzania. Ścieżka wsparcia dla każdego przedsiębiorstwa kończyła się doradztwem wraz z opracowaniem strategii wdrażania działań proekologicznych. Zaplanowana ścieżka wsparcia, dzięki wstępnej analizie – umożliwiła zwrócenie uwagi na dotychczas niedoceniane, pomijane lub niezauważone aspekty środowiskowe prowadzonej działalności, poprzez szkolenia pogłębiające wiedzę, co trzeba zrobić, co można zrobić, a czego robić nie należy, i kończąc się na przeprowadzeniu audytu ekologicznego firmy pokazującego ewentualne zagrożenia – odpowiedzialność karną, administracyjną, a nawet cywilną, oraz sposoby ich uniknięcia, skutkowała opracowaniem planu działania ukierunkowanego na wywołanie efektów ekologicznych i ekonomicznych zmniejszających obciążenia dla każdej z firm.

Projekt został w pełni zrealizowany, wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte, a podczas realizacji przeprowadzono ogółem 1600 godzin szkoleniowych oraz zrealizowano 3960 godzin doradztwa. Każde z uczestniczących przedsiębiorstw uzyskało certyfikat „Zielona Firma” jako potwierdzenie wykazywania się odpowiedzialnością w prowadzeniu biznesu oraz zapewnienia wdrażania rozwiązań strategii prośrodowiskowej, efektem której jest gwarancja statusu firmy przyjaznej dla środowiska, pracowników i klientów, przyczyniając się jednocześnie do oszczędności ekonomicznych.

Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk
"Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez unowocześnienie procesu prowadzenia kursów, szkoleń zawodowych i BHP poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej"


Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy e-learningowej, która ma za zadanie stworzyć intuicyjne i przyjazne środowisko do nauki i praktyki dla swoich kursantów. Platforma e-learningowa wpłynie na zmianę sposób realizacji szkoleń przenosząc wszystkie procesy biznesowe do Internetu, wykorzystując potencjał rynku globalnego oraz możliwość całkowitej pracy zdalnej z klientami oraz kursantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na uniknięcie kolejnych, negatywnych dla działalności konsekwencji COVID-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Beneficjent:  Proeco One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 291 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 248 030,00 zł
Okres realizacji: październik 2022 - luty 2023

Copyright 2022 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal