Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 1/ONZS/2016 – rozstrzygnięcie

Uprzejmie informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 1/ONZS/2016 z dnia 31.03.2016 roku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego i warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu o numerze POWR.01.02.02-32-0006/15 pn. „Otwarci na zmiany” zostało rozstrzygnięte w dniu 15.04.2016 roku. Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:

  1. Małgorzatę Laskowską
  2. Michała Krempę
  3. Justynę Trojanowską-Misztal
  4. M&M Events Group Michał Wiśniewski

Zapytanie ofertowe nr 1/ONZS/2016

Aktualne

W imieniu Zamawiającego – ProEco One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6, 80-850 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316307, realizując zasadę konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu „Otwarci na zmiany” POWR.01.02.02-32-0006/15.

Oferta winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia 11 kwietnia 2016 roku do godz. 12:00 w południe w biurze projektu (ul. Kolumba 88-89, 70-035 Szczecin, pokój 108), bądź podpisana, zeskanowana i przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@proecoone.pl

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do biura projektu)

Pliki do pobrania

DOC PDF Regulamin
DOC PDF Załączniki do regulaminu
Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
mail:
sekretariat@proecoone.pl
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk

Copyright 2020 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal