Regulamin

dostępu do Platformy edukacyjnej

 

Platforma edukacyjna dostępna w domenie:  https://proecoone.com to sklep internetowy,  prowadzony przez Proeco One sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jana Heweliusza 11/811, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000316307, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN w całości wniesiony oraz NIP: 5833044484, REGON: 220692111, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym [email protected], nr tel. +48 531 027 839.

 1. Proeco One sp. z o.o. prowadzi sprzedaż kursów (zwanych dalej również produktem) w sposób tradycyjny oraz, o ile istnieje taka możliwość drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet (tryb e-lerningowy). 
 2. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
 5. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 6. standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
 7. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową dostępną w domenie:  https://proecoone.com, zakładka szkolenia lub e-lerning.
 2. Klienci mają możliwość korzystania z kursów po:
 1. dokonaniu rejestracji i tworząc w ten sposób konto dla danego kursu, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań,
 2. dokonaniu zapłaty za dany kurs w jego wysokości,
 3. akceptacji niniejszego Regulaminu oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia wraz z informacją o utracie prawa do odstąpienia od umowy,
 4. fakultatywnego wpisania danych do faktury.
 1. W celu aktywowania kursu oraz wystawienia zaświadczenia certyfikatu po jego ukończeniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, imię ojca, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e – mail, nr telefonu kontaktowego. 

W przypadku woli otrzymania faktury VAT, poza danymi osobowymi wskazanymi w zdaniu poprzednim, dodatkowo należy podać adres, który ma zostać wskazany na fakturze oraz NIP.

 1. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu na https://proecoone.com, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z https://proecoone.com oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 2. Po dokonaniu czynności o jakich mowa w ust. 4 Klient wybiera metodę płatności: 

 1) przelewem online na numer konta: 95 1050 1764 1000 0090 8086 4805,

 1. przez platformę PayU.
 1. Po opłaceniu kursu przez platformę PayU Klient otrzymuje automatycznie na wskazany adres e – mail link do zalogowania się do platformy edukacyjnej. W przypadku przelewu tradycyjnego Klient otrzyma na wskazany adres e – mail link do zalogowania od Proeco One sp. z o.o. po zaksięgowaniu tej płatności.  
 1. Po otrzymaniu linku użytkownik weryfikuje i uwierzytelnia swoje konto poprzez nadanie mu indywidualnego hasła. Po dokonaniu tej czynności Klient może korzystać z kursu. Zamówiony kurs dostępny jest bezpośrednio na stronie internetowej po zalogowaniu i dokonaniu odpowiedniej płatności. 
 2. Z chwilą dokonania zapłaty dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem i Proeco One sp. z o.o., której przedmiotem jest umożliwienie skorzystania z usługi (kursu) świadczonego przez Proeco One sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://proecoone.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany kurs wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Proeco One sp. z o.o. dotycząca zakupu danego kursu na https://proecoone.com ma charakter terminowy i trwa do zakończenia kursu. Kurs kończy się z chwilą zaliczenia testu końcowego, który dotyczy danego przerobionego materiału szkoleniowego. Jednocześnie na każdym etapie dostępu do kursu można wrócić do wcześniej przerabianego materiału, jednak po pozytywnym zaliczeniu egzaminu/testu lub dwóch poprawkach konto zostanie zablokowane.
 5. Pozytywnie zdany test oraz wniesiona całkowita wpłata za Kurs są podstawą do wystawienia danego  zaświadczenia/certyfikatu dla Klienta.
 6. Proeco One sp. z o.o. informuje Klienta, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Proeco One sp. z o.o..
 7. Proeco One sp. z o.o. informuje Klienta, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Proeco sp. z o.o. stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Proeco One sp. z o.o. do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 8. Proeco One sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 1. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Proeco One sp. z o.o. podany na wstępie Regulaminu.
 2. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Proeco One sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Proeco One sp. z o.o. albo Proeco One sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 3. Proeco One sp. z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Proeco One sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
 4. Klient – Konsument (Konsument), który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Proeco One sp. z o.o. lub na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni od otrzymania dostępu do Kursu, z tym zastrzeżeniem, że Klient – Konsument nie może od niej odstąpić w przypadku kiedy wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia (Kursu), przez Proeco One sp. z o.o., przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia oraz informacją o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
  W przypadku Kursu jest to zaakceptowanie przycisku na stronie opisanego następująco: „Przeczytałem i akceptuję Regulamin dostępu do platformy edukacyjnej oraz wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy.”.
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu https://proecoone.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach https://proecoone.com, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 6. Podane przez Klientów dane osobowe Proeco One sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Klauzulą Informacyjną. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klienta są dostępne w Klauzuli Informacyjnej, która jest integralną częścią regulaminu. 
 7. Proeco One sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach https://proecoone.com. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Proeco One sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w https://proecoone.com zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 8. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 9. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Proeco One sp. z o.o. w ramach https://proecoone.com będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:

www.uokik.gov.pl, w zakładce:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w ankietach personalnych jest ProEco One sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wały  Piastowskie 24 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-890), tel.: tel. kom. 0 531 027 839, adres e-mail: [email protected]
 2. Celem zbierania danych jest prawidłowe wykonanie umowy w zakresie własciwego kursu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest jedynie Administrator oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. We wszystkich sprawach określonych w ust. 5 należy kontaktować się z wyznaczonym przez spółkę inspektorem danych osobowych na adres email: [email protected]. albo pocztą tradycyjną: Inspektor Danych Osobowych,  ul. Wały  Piastowskie 24 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-890).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – szczegóły można znaleźć pod adresem: https://uodo.gov.pl/.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy dotyczącej własciwego kursu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe jej wykonanie.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 10. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

 1. Postanowienie wstępne.

 

Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego Platformę edukacyjną, zwaną dalej również Sklepem.

 2. Ochrona danych osobowych

 

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych w związku z korzystaniem z naszej Platformy edukacyjnej jest Proeco One Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwany również Sprzedawcą), przy ul. Jana Heweliusza 11/811, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000316307, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN w całości wniesiony oraz NIP: 5833044484, REGON: 220692111 (zwana dalej Administratorem Danych Osobowych).
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). Jest to osoba, z którą może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IOD można kontaktować listownie na adres Administratora Danych Osobowych lub poprzez adres e-mail: [email protected].
 3. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu i w tym znaczeniu jest warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością założenia konta w sklepie internetowym oraz dokonywania zakupów przez sklep internetowy lub skorzystania z usługi Newsletter.
 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim i europejskim, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 roku poz. 334).
 5.     Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko Klienta, imię ojca, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e – mail, nr telefonu kontaktowego. W przypadku woli otrzymania faktury VAT, adres, który ma zostać wskazany na fakturze oraz NIP.
 6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:

1) Realizacji Umowy łączącej Użytkownika z Administratorem Danych Osobowych, w której to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Newslettera, Regulaminu Sklepu Internetowego albo dokonania zakupu w sklepie internetowym,

2) Realizacji ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązków,
(w sytuacji dokonania zakupu w sklepie internetowym) gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych oraz udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa,

3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a są to następujące działania:

 1. a) marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni), w tym profilowanie;
 2. b) działania analityczne (dobór usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacja produktów Administratora Danych Osobowych w oparciu o uwagi i zainteresowania Użytkownika, optymalizacji procesów obsługi itp.);
 3. c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych do zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania,
 4. d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
 5. e) badania satysfakcji Klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez Administratora Danych Osobowych usług i sprzedaży produktów.

4) W innych przypadkach, dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (np. w szczególności w celu marketingu produktów), w zakresie i celu w niej określonym. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji.

 1. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w pkt. 5 pkt. 1 lit. b) – e) opisanych powyżej. 
 2. Administrator Danych Osobowych zaprzestanie przetwarzania w tych celach danych Użytkownika, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 4. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa (np. podatkowego w przypadku zawarcia umowy), oraz w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 5. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator Danych Osobowych ma prawo do przetwarzania do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora Danych Osobowych faktu ich dezaktualizacji.
 6. Dostęp do Pana/Pani danych będzie miał Administrator Danych Osobowych oraz upoważnieni pracownicy.
 7. Pana/Pani dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców po uprzednim podpisaniu umowy powierzenia danych:
 1. a) Dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych),
 2. b) Dostawcom usług księgowych,
 3. c) Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania rozliczeń,
 4. d) Innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych, w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy (np. firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie) lub prawidłowego funkcjonowania Administratora Danych Osobowych,
 5. e) Dostawcom usług prawnych oraz wspierających Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu należnych roszczeń,
 6. f) Organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań
 7. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
 8. Prawa osoby, której dane dotyczą:
 9. a) Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
 10. b) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)  RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. c) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. d) Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi Danych Osobowych w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. e) Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 14. f) W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora Danych Osobowych lub Inspektora Ochrony Danych wskazany na wstępie polityki prywatności.
 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 2. Administrator Danych Osobowych może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora Danych Osobowych nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 5. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Bank Śląski S.A. “Bank”) w związku z:

  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2) przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayU Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez PayU Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „PayU” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez PayU Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

              1) ING Bank Śląski S.A.,

              2) PayU Sp. z o.o.

 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.
 2. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayU Sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.
 3. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayU Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez PayU Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „PayU” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a PayU Sp. z o.o.

 3. Pliki Cookies

 

  1. Nasz sklep internetowy może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy do identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie naszemu sklepu internetowemu.
  2. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.
  3. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
  4. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
  5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 1. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 2. Opera: https://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.htmlInternet,
 3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 4. Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647.
"Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez unowocześnienie procesu prowadzenia kursów, szkoleń zawodowych i BHP poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej"


Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy e-learningowej, która ma za zadanie stworzyć intuicyjne i przyjazne środowisko do nauki i praktyki dla swoich kursantów. Platforma e-learningowa wpłynie na zmianę sposób realizacji szkoleń przenosząc wszystkie procesy biznesowe do Internetu, wykorzystując potencjał rynku globalnego oraz możliwość całkowitej pracy zdalnej z klientami oraz kursantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na uniknięcie kolejnych, negatywnych dla działalności konsekwencji COVID-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Beneficjent:  Proeco One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 291 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 248 030,00 zł
Okres realizacji: październik 2022 - luty 2023

Copyright 2022 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal