Projekt: Aktywność – to się opłaca!

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 137 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy i biernych zawodowo (w tym 88 kobiet, 49 mężczyzn).

 

W ramach udziału w projekcie Uczestnikom proponujemy:

wsparcie doradcze – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz warsztaty grupowe;
wsparcie psychologa 
– indywidualne spotkania z psychologiem ukierunkowane  in. na prace nad wyzwaniami, celami i problemami;
bezpłatne szkolenia zawodowe 
dostosowane do indywidualnych potrzeb  uwzględniające zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców, stypendium szkoleniowe 9,60 zł za godzinę udziału w szkoleniu;
zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania
;
pośrednictwo pracy – 
ciągły kontakt z pośrednikiem pracy poprzez elastyczne godziny pracy, aktywny udział w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych pod konkretne oferty pracy/stażu, wyszukiwanie ofert pracy, stały kontakt z pracodawcami itp.;
płatne staże zawodowe – 
propozycja stażu zawodowego powiązanego z tematyką szkoleń zawodowych. Miejsca stażowe będą poszukiwane przy pomocy pośrednika pracy. Czas trwania stażu od 3 do 5 miesięcy. Miesięczne stypendium stażowe 1 440,00 zł na rękę.

Planowanym efektem projektu jest efektywne zatrudnienie oraz nabycie kwalifikacji zawodowych uczestników. Efektywne zatrudnienie dla osób w najtrudniejszej sytuacji min. 42% oraz dla pozostałych osób min. 52%. Uzyskanie kwalifikacji przez min. 55 osoby (33K,22M). Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania opisujący ścieżkę edukacyjno-zawodową oraz ścieżkę udzielanego wsparcia w projekcie.
Ponadto u uczestników efektywnie wzrosną:

 • kompetencje miękkie oczekiwane przez pracodawców i środowisko pracy
 • motywacja do odbycia zaplanowanego wsparcia i zmiany sytuacji społeczno-zawodowej
 • wzrost wiedzy na temat rynku pracy i przygotowania na wejście na rynek pracy
 • kwalifikacje lub kompetencje po odbytych szkoleniach w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 potwierdzone odpowiednim dokumentem zgodnie z wytycznymi poprzedzone odpowiednim sprawdzeniem np. w formie egzaminu
 • doświadczenie zawodowe w nowym zawodzie po odbytym stażu

 

SZKOLENIA:
Rodzaj szkoleń będzie dostosowywany do potrzeb kandydatów.

Stan wolnych miejsc w projekcie:
Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP – 0 os.

Planowane najbliższe szkolenia:

 • pracownik biurowy z modułem ochrona danych osobowych zgodnie z RODO i modułem komputerowym ECDL BASE  B1, B2, B3, B4 114 godzin; www.ecdl.pl
 • Kadry i płace z egzaminem ECDL B2, B3 140 godzin z obsługą programu SYMFONIA (kod zawodu: 242307 Specjalista ds. kadr, 242310 Specjalista ds. wynagrodzeń)
 • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 245 godzin
 • pracownik ogólnobudowlany
 • spawacz
 • operator wózków jezdniowych I WJO, II WJO z egzaminem UDT
 • pomoc kuchenna
 • operator ładowarek jednonaczyniowych
 • operator koparkoładowarki
 • operator ładowarek
 • elektryk
 • operator przecinarek do nawierzchni dróg
 • walce drogowe
 • prace na wysokości metodą dostępu linowego
 • rusztowania budowlano-montażowe metalowe
 • obsługa podestów ruchomych
 • obsługa suwnic
 • monter mikro i małej instalacji OZE – systemy fotowoltaiczne

 

Czas realizacji:
01.01.2019 - 28.02.2021
Miejsce:
Subregion elbląski
Biuro projektu:

Grunwaldzka 2/B1, pok. 1
82-300 Elbląg
czynne: pon. – pt. 8:00-16:00

tel. kom: 737 167 750
E-mail: [email protected]

Do kogo kierowany jest projekt

1. Osób w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) kobiety
b) mężczyźni spełniający jeden z warunków:

- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby starsze w wieku 50 lat i więcej,
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach (osoby bez wyższego wykształcenia)

2. Osób zamieszkałych w obszarze subregionu elbląskiego (tj. powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg)

Pliki do pobrania

Harmonogramy udzielanego wsparcia w projekcie:
PDF HARMONOGRAM SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH
PDF HARMONOGRAM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
PDF HARMONOGRAM STAŻY
PDF HARMONOGRAM WARSZTATÓW
Dokumenty do pobrania:
PDF Formularz rekrutacyjny

Wartość projektu: 1 837 537,20 PLN

Dofinansowanie projektu :  1 745 660,34 PLN

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk
"Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez unowocześnienie procesu prowadzenia kursów, szkoleń zawodowych i BHP poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej"


Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy e-learningowej, która ma za zadanie stworzyć intuicyjne i przyjazne środowisko do nauki i praktyki dla swoich kursantów. Platforma e-learningowa wpłynie na zmianę sposób realizacji szkoleń przenosząc wszystkie procesy biznesowe do Internetu, wykorzystując potencjał rynku globalnego oraz możliwość całkowitej pracy zdalnej z klientami oraz kursantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na uniknięcie kolejnych, negatywnych dla działalności konsekwencji COVID-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Beneficjent:  Proeco One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 291 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 248 030,00 zł
Okres realizacji: październik 2022 - luty 2023

Copyright 2022 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal