Projekt: Otwarci na zmiany II

Komunikat

Rekrutacja zakończona!

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

W ramach udziału w projekcie Uczestnikom proponujemy:

Indywidualne spotkania:

 • z doradcą zawodowym, których celem będzie opracowanie strategii zawodowej, ścieżki szkolenia i rozwoju kompetencji, Indywidualnego Planu Działania dla każdego z Uczestników;
 • sesje z psychologiem, wsparcie to ukierunkowane jest na pracę nad złagodzeniem osobistych problemów, osiąganiem wyznaczonych celów i wyzwań, ukierunkowane m.in. ku ocenianiu siebie jako osoby wartościowej, której możliwości zawodowe są skorelowane z kompetencjami i posiadanymi umiejętnościami;
 • istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu.

Szkolenia zawodowe:

 • realizowane będą zgodnie z wynikami Indywidualnego Planu Działania, ustaleniami doradców zawodowych z Uczestnikami i pracodawcami, z którymi na bieżąco współpracować będzie organizator;
 • proponowane szkolenia dotyczyć będą zawodów deficytowych i takich, w których aktualnie poszukiwani są pracownicy, m.in.: pracownik biurowy, przedstawiciel handlowy, magazynier z obsługą wózków widłowych, kas fiskalnych czy komputera
 • będą się kończyć egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskane kwalifikacje czy kompetencje;
 • za udział w szkoleniu zawodowych przewidziano stypendium szkoleniowe w kwocie ok 800zł na rękę, w zależności od zrealizowanych godzin szkoleniowych;
 • istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu.

Pośrednictwo pracy:

 • pośrednik pracy stale współpracujący z doradcą zawodowym odpowiada za nawiązywanie kontaktów z pracodawcami i poszukiwanie miejsc staży poprzez umawianie Uczestników projektu na spotkania rekrutacyjne. Będzie pomagał przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, zindywidualizowanych pod konkretne oferty pracy i staży;
 • przewidziano dla każdego Uczestnika spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy, w zależności od potrzeb i oczekiwań poszczególnych uczestników;
 • w przypadku kobiet i osób niepełnosprawnych organizowane będą oferty staży i pracy uwzględniające elastyczne formy zatrudnienia i czas pracy, co pozwoli pogodzić życie prywatne i zawodowe.

Staże zawodowe:

 • zostaną zorganizowane 4-miesięczne płatne staże dla 80% wszystkich Uczestników;
 • dla Uczestników przewidziano stypendium stażowe w kwocie 1400 zł na rękę za każdy przepracowany miesiąc;
 • pracodawcy wybrani zostaną w otwartym naborze. Pierwszeństwo mają podmioty, które zaoferują zatrudnienie po stażu. Tematyka stażu zgodna z wcześniejszym szkoleniem zawodowym;
 • staże pozwolą nabyć czy uzupełnić cenne doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności wykonywania zawodu;

Projekt realizowany w partnerstwie z:
Blue House spółka cywilna

Czas realizacji:
01.08.2017 - 31.07.2018
Miejsce:
Powiaty: kołobrzeski, świdwiński, szczecinecki, białogardzki, koszaliński i m. Koszalin:
Biuro projektu:

Blue House spółka cywilna
Ul. Plac Wolności 6
78-400 Szczecinek

E-mail: [email protected]
tel. kom: 660 423 949

Do kogo kierowany jest projekt:

Osób zamieszkałych na terenach powiatów: kołobrzeski, świdwiński, szczecinecki, białogardzki, koszaliński i m. Koszalin:

Projekt skierowany jest do osób:
-w wieku od 15 do 29 roku życia;
- niezatrudnionych;
- niezarejestrowanych w PUP;
- nie kształcących się i nie szkolących się;

Projekt jest skierowany również do kobiet samotnie wychowujących dzieci, osób o niskich kwalifikacjach, z terenów wiejskich oraz osób z niepełnosprawnościami.

Pliki do pobrania

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk
"Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez unowocześnienie procesu prowadzenia kursów, szkoleń zawodowych i BHP poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej"


Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy e-learningowej, która ma za zadanie stworzyć intuicyjne i przyjazne środowisko do nauki i praktyki dla swoich kursantów. Platforma e-learningowa wpłynie na zmianę sposób realizacji szkoleń przenosząc wszystkie procesy biznesowe do Internetu, wykorzystując potencjał rynku globalnego oraz możliwość całkowitej pracy zdalnej z klientami oraz kursantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na uniknięcie kolejnych, negatywnych dla działalności konsekwencji COVID-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Beneficjent:  Proeco One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 291 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 248 030,00 zł
Okres realizacji: październik 2022 - luty 2023

Copyright 2022 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal