Gotowi na sukces!

Dofinansowanie projektu z UE: 983.285,62 zł

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 84 osób młodych, w tym 63 pozostających bez pracy oraz 21 pracujących w wielu 15-29 lat, będących w trudnej sytuacji na rynku pracy z obszaru woj. zachodniopomorskiego poprzez wsparcie zawodowe, szkoleniowe, pośrednictwo pracy, staże obejmując przy tym wszystkie formy wsparcia niezbędne do zastosowania w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub podjęcia zatrudnienia.

 

REKRUTACJA TRWA

Do kogo kierowany jest projekt?

Osób w wieku od 15-30 lat, zamieszkałych w woj. zachodniopomorskim, które najeżą do grupy osób:

1. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (bezrobotna
lub bierna zawodowo nieuczestnicząca w kształceniu formalnym - stacjonarnym oraz szkoleniu w ostatnich 4 tygodniach);

2. pracujących,spełniających jeden z warunków:
- zatrudnionych na umowach krótkoterminowych (umowy zawartej na czas określony, która upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej
niż 6 miesięcy);
lub
- zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych;
lub
- ubodzy pracjący, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej
lub zamieszkujących w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej;

3. imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny.

 

Jakie korzyści możesz uzyskać?

  1. wsparcie doradcze – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
  oraz warsztaty grupowe;
  2. bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uwzględniające zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców, stypendium szkoleniowe 6,89 zł za godzinę udziału w szkoleniu;
  3. pośrednictwo pracy – ciągły kontakt z pośrednikiem pracy poprzez elastyczne godziny pracy, aktywny udział w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych pod konkretne oferty pracy/stażu, wyszukiwanie ofert pracy, stały kontakt z pracodawcami itp.;
  4. płatne staże zawodowe – propozycja stażu zawodowego powiązanego
  z tematyką szkoleń zawodowych. Miejsca stażowe będą poszukiwane przy pomocy pośrednika pracy. Czas trwania stażu 3 miesięcy. Stypendium stażowe 1033,70 zł netto.


  Liczba uczestników przewidzianych w projekcie do wsparcia z podziałem
  na płeć wynosi: 84 osób, w tym 45 kobiety i 39 mężczyzn.

  SZKOLENIA:
  Rodzaj szkoleń będzie dostosowywany do potrzeb kandydatów.
  Planowane najbliższe szkolenia:
 • pracownik biurowy modułem ECDL
 • kadry i płace z egzaminem ECDL z obsługą programu SYMFONIA (kod zawodu: 242307 Specjalista ds. kadr, 242310 Specjalista ds. wynagrodzeń)
 • ochrona danych osobowych zgodnie z RODO (egzamin ECDL RODO)
 • Inspektor Danych Osobowych
 • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 245 godzin
 • spawacz
 • operator wózków jezdniowych
 • magazynier
 • operator ładowarek jednonaczyniowych
 • operator koparkoładowarki
 • operator ładowarek
 • język angielski
 • elektryk
 • operator przecinarek do nawierzchni dróg
 • walce drogowe
 • prace na wysokości metodą dostępu linowego
 • rusztowania budowlano-montażowe metalowe

  Definicje:
  Osoby w wieku 15-29 lat to osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału
  w projekcie miały ukończone 15 lat i nie ukończyły 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.

  Imigranci to osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe
  lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzające wykonywać lub wykonujące pracę
  na terytorium Polski.

  Reemigranci to obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić
  do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia
  lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci.

  Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny to osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, zamierzający podjąć zatrudnienie
  lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

  Ubodzy pracujący to osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody
  (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł miesięcznie; dla osoby

  w rodzinie – 514 zł miesięcznie).


Czas realizacji:

01.05.2019-30.04.2020

Biuro Projektu

ul. Słowińców 1, II piętro
78-100 Kołobrzeg
tel. kom: 664 833 838
czynne: pon. - pt. 8:00-16:00
e-mail: szczecin@proecoone.pl


Beneficjent:
ProInnova
ul. Kopernika 61
81-411 Gdynia

 

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:


Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego