Projekt: 3 kroki do sukcesu – własna firma szansą na zatrudnienie w Olsztynie i powiecie olsztyńskim

Komunikat

Projekt zamknięty.

Wyniki naboru wniosków składanych do dnia 11.09.2017 r.

 

Lp. Nr wniosku Liczba punktów Kwota dofinansowania Rekomendowany do dofinansowania
1 74/3KROKI/OL/2016 96,5 23576,62 TAK
2 108/3KROKI/OL/2016 91 24198,00 TAK
3 110/3KROKI/OL/2016 89,5 23944,00 TAK
4 115/3KROKI/OL/2016 86,5 24280,00 TAK
5 112/3KROKI/OL/2016 86,5 24279,70 TAK
6 109/3KROKI/OL/2016 80 24262,00 TAK
7 111/3KROKI/OL/2016 79,5 23988,10 TAK
8 113/3KROKI/OL/2016 76 24181,95 TAK
9 56/3KROKI/OL/2016 72,5 24097,57 TAK
10 107/3KROKI/OL/2016 70,5 22128,55 TAK
11 59a/3KROKI/OL/2016 62,5 22918,77 TAK
12 101a/3KROKI/OL/2016 61,5 24000,00 TAK
13 116/3KROKI/OL/2016 55,5 0,00 NIE

 

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem projektu pt. „3 kroki do sukcesu – własna firma szansą na zatrudnienie w Olsztynie i powiecie olsztyńskim” §10 pkt. 1, składanie biznes planów z załącznikami odbywa się w terminie do 11.09.2017 roku do godz. 16:00 w biurze projektu:

al. Gen. Władysława Sikorskiego 23, pok.15
10-088 Olsztyn
godziny otwarcia: 8:00-16:00

Komplet dokumentów obejmuje:

1. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego.
2. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej (zaświadczenie ukończenia warsztatów „ABC Przedsiębiorczości”).
3. Biznes plan.
4. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku).
5. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku).
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku).
7. Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku).
8. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub
9. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.
10. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu na realizację, którego jest udzielania pomoc de minimis.
11. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
13. Dokumenty stanowiące uzupełnienie biznes planu:

  • oferty potwierdzające cenę zakupów zaplanowanych w części D-1 biznes planu (przynajmniej jedna oferta do każdego zakupu)
  • inne – np. świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy, referencje itd.

Uwaga:

1.Każdy dokument musi być złożony w 2 egzemplarzach – oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały.
2.Każda strona dokumentów musi być parafowana.
3.Biznes plan musi mieć ponumerowane strony i być zszyty lub spięty w skoroszycie.
4.Prosimy o dołączenie wersji elektronicznej biznes planu w wersji Word i plik Excel z plikiem pomocniczym na płycie CD lub przesłanie na email: [email protected]

Informujemy, że otworzyliśmy nabór uzupełniający do projektu –
„3 kroki do sukcesu” – ok. 24 tys. dotacji na otwarcie własnej firmy.
Przyjmowanie formularzy kwalifikacyjnych trwa, przy
czym po wpłynięciu 16 formularzy nabór zostanie zamknięty.

 

UWAGA! Zostało ostatnie 9 wolnych miejsc!
Wyniki II naboru projektu:

 

Lp. Nr wniosku Liczba punktów Kwota dofinansowania Rekomendowany do dofinansowania
1 58/3KROKI/OL/2016 104,0 23 962,36 zł TAK
2 88/3KROKI/OL/2016 99,0 24 128,45 zł TAK
3 65/3KROKI/OL/2016 98,0 22 007,97 zł TAK
4 85/3KROKI/OL/2016 93,0 24 003,27 zł TAK
5 67/3KROKI/OL/2016 92,5 24 200,00 zł TAK
6 62/3KROKI/OL/2016 92,0 24 283,26 zł TAK
7 80/3KROKI/OL/2016 92,0 23 633,00 zł TAK
8 90/3KROKI/OL/2016 90,5 19 309,00 zł TAK
9 102/3KROKI/OL/2016 90,0 24 276,00 zł TAK
10 92/3KROKI/OL/2016 89,5 24 185,00 zł TAK
11 84/3KROKI/OL/2016 89,0 23 950,95 zł TAK
12 05/3KROKI/OL/2016 88,0 24 020,41 zł TAK
13 61/3KROKI/OL/2016 87,5 23 700,00 zł TAK
14 104/3KROKI/OL/2016 87,0 23 965,10 zł TAK
15 52/3KROKI/OL/2016 86,5 22 187,00 zł TAK
16 75/3KROKI/OL/2016 84,5 24 013,00 zł TAK
17 55/3KROKI/OL/2016 84,0 23 200,00 zł TAK
18 47/3KROKI/OL/2016 83,5 22 613,00 zł TAK
19 98/3KROKI/OL/2016 82,0 24 200,00 zł TAK
20 53/3KROKI/OL/2016 80,0 24 279,00 zł TAK
21 95/3KROKI/OL/2016 79,0 24 200,00 zł TAK
22 60/3KROKI/OL/2016 78,0 23 232,00 zł TAK
23 59/3KROKI/OL/2016 77,5 24 283,26 zł TAK
24 81/3KROKI/OL/2016 75,5 23 232,00 zł TAK
25 73/3KROKI/OL/2016 75,0 24 283,00 zł TAK
26 79/3KROKI/OL/2016 74,0 24 272,62 zł TAK
27 54/3KROKI/OL/2016 69,0 23 953,85 zł TAK
28 63/3KROKI/OL/2016 69,0 24 237,00 zł TAK
29 100/3KROKI/OL/2016 68,5 24 200,00 zł TAK
30 99/3KROKI/OL/2016 67,5 24 200,00 zł TAK
31 96/3KROKI/OL/2016 61,5 24 200,00 zł TAK
32 64/3KROKI/OL/2016 47,0 0,00 zł NIE
33 78/3KROKI/OL/2016 40,0 0,00 zł NIE
34 101/3KROKI/OL/2016 brak 0,00 zł NIE

 

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem projektu pt. „3 kroki do sukcesu – własna firma szansą na zatrudnienie w Olsztynie i powiecie olsztyńskim” §10 pkt. 1, składanie biznes planów z załącznikami odbywa się w terminie do 11.09.2017 roku do godz. 16:00 w biurze projektu:

al. Gen. Władysława Sikorskiego 23, pok.15
10-088 Olsztyn
godziny otwarcia: 8:00-16:00

 

Komplet dokumentów obejmuje:

1. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego.
2. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej (zaświadczenie ukończenia warsztatów „ABC Przedsiębiorczości”).
3. Biznes plan.
4. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku).
5. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku).
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku).
7. Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku).
8. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub
9. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.
10. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu na realizację, którego jest udzielania pomoc de minimis.
11. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
13. Dokumenty stanowiące uzupełnienie biznes planu:

  • oferty potwierdzające cenę zakupów zaplanowanych w części D-1 biznes planu (przynajmniej jedna oferta do każdego zakupu)
  • inne – np. świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy, referencje itd.

Uwaga:

1.Każdy dokument musi być złożony w 2 egzemplarzach – oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały.
2.Każda strona dokumentów musi być parafowana.
3.Biznes plan musi mieć ponumerowane strony i być zszyty lub spięty w skoroszycie.
4.Prosimy o dołączenie wersji elektronicznej biznes planu w wersji Word i plik Excel z plikiem pomocniczym na płycie CD lub przesłanie na email: [email protected]

Osobom, które składają biznesplany, uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z zapisami regulaminu maksymalny koszt prac remontowych to 5.000,00 zł. Koszt ten jest kwalifikowalny JEDYNIE W OBIEKTACH USŁUGOWO-HANDLOWYCH (NIE MIESZKALNYCH)

Etapy rekrutacji:

ETAP I –  przyjmowanie formularzy

po wpłynięciu do biura 180 formularzy nabór zostaje zamknięty

ETAP II – spotkanie z doradcą zawodowym

ocena wnioskodawcy w zakresie m.in. kompetencji, wykształcenia, doświadczenia i predyspozycji (50 punktów)

ETAP III – spotkanie z doradca biznesowym – prezentacja pomysłu na biznes, ocena w zakresie opisu planowanego przedsięwzięcia (50 punktów)

Maksymalna ocena (łącznie z II i III etapu) to 100 punktów, w tym:

  • 50 punktów za pomysł
  • 30 punktów za kwalifikacje i doświadczenie
  • 20 punktów za predyspozycje

Osoby, które uzyskają powyżej 60% punktów mogą otrzymać (nie jest to warunek konieczny do otrzymania dotacji):

  • 10 punktów premii za planowane stworzenie dodatkowego miejsca pracy
  • 10 punktów premii gdy planowana działalność gospodarcza będzie wpisywać się w obszar co najmniej 1 inteligentnej specjalizacji dla województwa warmińsko-mazurskiego

Lista rankingowa z wynikami zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu w terminie do 31 stycznia 2016 roku.

Planowany harmonogram działań:

I etap szkolenia ABC Przedsiębiorczości i przygotowywanie biznesplanu

II etap ocena biznesplanów i lista rankingowa osób otrzymujących dotacje

III etap zawarcie umowy o wsparcie finansowe i zakładanie działalności gospodarczej

Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdują się w zakładce DOKUMENTACJA.
Aktualności dostępne są również na:  https://www.facebook.com/proecoone
Miejsca składania dokumentów:

Biuro projektu:

al. Gen. W. Sikorskiego 23, pokój 15, 10-088 Olsztyn
(siedziba Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka)
biuro czynne: pon.-pt. w godz. 8.00 – 16.00

Powiatowy punkt konsultacyjno-rekrutacyjny w Barczewie
ul. A. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo
wtorki i czwartki w godzinach 9:00-13:00
(siedziba Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1.Gdzie będą prowadzone szkolenia?

Odp. Szkolenia co do zasady będą powadzone w Olsztynie.

2.Czy będzie dokonywany zwrot kosztów dojazdu na szkolenia?

Odp. Tak będzie dokonywany.

3.Czy w projekcie mogą brać udział cudzoziemcy?

Odp. Tak mogą brać udział cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na terenie Polski oraz zezwolenie na pracę.

4.Czy z dotacji mogą skorzystać osoby na emeryturze bądź rencie?

Odp. Tak, w projekcie mogą uczestniczyć osoby otrzymujące emeryturę lub rentę.

5.Czy osoby, które prowadziły działalność mogą otrzymać dotację?

Odp. Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w przeszłości mogą otrzymać dotacje pod warunkiem, że poprzednia działalność nie była prowadzona w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

6.Czy potrzebni są poręczyciele żeby otrzymać dotację?

Odp. Poręczyciel nie jest niezbędny aby otrzymać dotację. Warunkiem wypłaty dotacji jest wniesienie przez uczestnika CO NAJNIEJ DWÓCH z poniższych rodzajów zabezpieczeń (do wyboru przez uczestnika)
a. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie);
b. poręczenie osób fizycznych: – co najmniej 1 osoba fizyczna zatrudniona na czas nieokreślony lub określony tj. nie krótszy niż 14 miesięcy od dnia podpisania poręczenia oraz inne osoby (np. prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści) uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 2.200,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65-go roku życia, w przypadku małżonków posiadających intercyzę poręczycielem może być małżonek; Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia, osoba będąca poręczycielem bądź mająca zobowiązania wobec innych instytucji, współmałżonek osoby ubiegającej się o przyznanie środków bądź poręczyciela. Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, jak również do Beneficjenta należy ostateczna decyzja o jego zaakceptowaniu;
c. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika;
d. ustanowienie hipoteki;
e. zastaw na prawach lub rzeczach;
f. blokada rachunku bankowego;
g. poręczenie Funduszu Poręczeniowego.

7.Czy trzeba być przez jakiś okres zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny przed złożeniem wniosku?

Odp. Do projektu mogą przystąpić zarówno osoby zarejestrowane jako bezrobotne i osoby niezatrudnione niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym osoby poszukujące pracy oraz osoby nieaktywne zawodowo.

8. Kiedy należy otworzyć działalność gospodarczą w ramach otrzymanej dotacji?

Odp. Działalność gospodarcza powinna być zarejestrowana po pozytywnej ocenie biznesplanu na przełomie marca i kwietnia 2017 roku (dla osób z I naboru). Dla osób z II naboru planowany termin to kwiecień/maj 2017 roku.

9.Czy można łączyć projekt z preferencyjnym ZUS-em (tj. niższymi składkami w ZUS)?

Odp. Tak, w przypadku spełniania wszystkich warunków dotyczących preferencyjnych składek ZUS można z nich korzystać po otworzeniu działalności gospodarczej i otrzymaniu dotacji.

Lider projektu:
OM NSSZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej

Czas realizacji:
01.09.2016-31.10.2018
Miejsce:
Olsztyn i powiat olsztyński
Biuro projektu:

al. Gen. Władysława Sikorskiego 23 pok.15
10-088 Olsztyn
godziny otwarcia: 8:00-16:00

tel: 538 324 758
E-mail: [email protected]

Dla kogo przeznaczony jest projekt:

Osób zamieszkałych w Olsztynie lub powiecie olsztyńskim, w tym:

Kobiet:
->nigdzie niezatrudnionych, w tym również zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 29 roku życia

Mężczyzn:
->nigdzie niezatrudnionych, w tym również zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 29 roku życia i spełniających min. jedno dodatkowe kryterium:

-posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
-będących długotrwale bezrobotnymi
-posiadających niskie kwalifikacje (tj. wykształcenie średnie lub niższe)
-będących powyżej 50 roku życia

Liczba uczestników przewidzianych w projekcie do wsparcia z podziałem na płeć wynosi: 90 osób, w tym 50 kobiet i 40 mężczyzn.

Korzyści z udziału w projekcie:

Wsparcie do wysokości nie wyższej niż sześciokrotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (tj. nie więcej niż 23.232,00 zł na dzień 01.09.2016 roku).

1. W ramach jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej możliwe jest sfinansowanie przez Przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych umożliwiających uruchomienie (powstanie) przedsiębiorstwa, a w szczególności:

a) zakup wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu rozumianego jako środki trwałe oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo- wartościowa, w tym:

- zakup samochodu – w celu prowadzenia działalności gospodarczej (co oznacza brak możliwości rozpoczęcia prowadzenia działalności bez zakupu środka transportu). Zakup środka transportu możliwy jest do wysokości:

-> powyżej 15 000 zł - dotyczy tylko działalności: nauka jazdy (PKD 85.53), usługi wynajmu środka transportu osób np. do ślubów (PKD 77.1)
-do 15 000 zł - w pozostałych przypadkach

W przypadku działalności w zakresie drogowego transportu towarów wykluczone jest sfinansowanie w ramach dotacji środka transportu.

b) zakup środków obrotowych pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów realizowanej inwestycji oraz odpowiednio uzasadnione:

- towar w wysokości maksymalnie do 10 000 zł
- surowce do produkcji w wysokości maksymalnie do 17 000 zł
- łącznie towar i surowce do produkcji w wysokości maksymalnie do 17 000 zł

c) koszt prac remontowych maksymalnie do 5 000 zł

2. Wsparcie pomostowe w postaci usług szkoleniowo-doradczych o charakterze specjalistycznym (indywidualnym i/lub grupowym)

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
PDF Regulamin AKTUALNY
PDF Regulamin - nieaktualny
PDF Regulamin - nieaktualny
PDF Formularz rekrutacyjny
PDF Załączniki do formularza i regulaminu AKTUALNE AKTUALNE
PDF Załączniki do formularza i regulaminu - nieaktualne
PDF Załącznik do biznes planu - część finansowa

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk
"Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez unowocześnienie procesu prowadzenia kursów, szkoleń zawodowych i BHP poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej"


Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy e-learningowej, która ma za zadanie stworzyć intuicyjne i przyjazne środowisko do nauki i praktyki dla swoich kursantów. Platforma e-learningowa wpłynie na zmianę sposób realizacji szkoleń przenosząc wszystkie procesy biznesowe do Internetu, wykorzystując potencjał rynku globalnego oraz możliwość całkowitej pracy zdalnej z klientami oraz kursantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na uniknięcie kolejnych, negatywnych dla działalności konsekwencji COVID-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Beneficjent:  Proeco One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 291 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 248 030,00 zł
Okres realizacji: październik 2022 - luty 2023

Copyright 2022 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal