Projekt: Dobry START!

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 157 osób młodych w wielu 15-29 lat, będących w trudnej sytuacji na rynku pracy z obszaru subregionu olsztyńskiego woj. warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie zawodowe, szkoleniowe, pośrednictwo pracy staże obejmując przy tym wszystkie formy wsparcia niezbędne do zastosowania w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub podjęcia zatrudnienia.

Liczba uczestników przewidzianych w projekcie do wsparcia z podziałem
na płeć wynosi: 157 osób, w tym 107 kobiet i 50 mężczyzn.

SZKOLENIA:
Rodzaj szkoleń będzie dostosowywany do potrzeb kandydatów.

Planowane najbliższe szkolenia:

 • pracownik biurowy z modułem ochrona danych osobowych zgodnie z RODO (ECDL) i modułem ECDL (B2,B3) 120 godzin
 • kadry i płace z egzaminem ECDL B2, B3 – 140 godzin z obsługą programu SYMFONIA (kod zawodu: 242307 Specjalista ds. kadr, 242310 Specjalista ds. wynagrodzeń)
 • ochrona danych osobowych zgodnie z RODO (egzamin ECDL RODO)
 • Inspektor Danych Osobowych
 • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 245 godzin
 • spawacz
 • operator wózków jezdniowych I WJO
 • AutoCAD I stopnia – 30 godzin
 • AutoCAD II stopnia – 40 godzin
 • operator ładowarek jednonaczyniowych
 • operator koparkoładowarki
 • operator ładowarek
 • elektryk
 • operator przecinarek do nawierzchni dróg
 • walce drogowe
 • prace na wysokości metodą dostępu linowego
 • rusztowania budowlano-montażowe metalowe
 • monter mikro i małej instalacji OZE – systemy fotowoltaiczne

Definicje:
Osoby w wieku 15-29 lat to osoby , które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miały ukończone 15 lat i nie ukończyły 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.

Imigranci to osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzające wykonywać lub wykonujące pracę na terytorium Polski.

Reemigranci to obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci.

Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny to osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Ubodzy pracujący to osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (dla osoby samotnie gospodarującej –634 zł miesięcznie; dla osoby w rodzinie – 514 zł miesięcznie).

Stan wolnych miejsc w projekcie:

Osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP – 0 os. (0K/0M)
Osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy należące do następujących grup – 0 os. (0K/0M)

 

Czas realizacji:
01.09.2018-30.05.2020
Miejsce:
Subregion olsztyński
Biuro projektu:
al. Gen. Władysława Sikorskiego 23 pok. 116
10-088 Olsztyn
czynne: pon. – pt. 8:00-16:00
tel. kom: 538 324 758
Do kogo kierowany jest projekt:

Osób w wieku od 15-30 lat, zamieszkałych w powiecie warmińsko-mazurskim

(w subregionie: olsztyńskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, szczycieńskim), które najeżą do grupy osób:

1. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (bezrobotna
lub bierna zawodowo nieuczestnicząca w kształceniu formalnym - stacjonarnym oraz szkoleniu w ostatnich 4 tygodniach);

2. pracujących,spełniających jeden z warunków:

- zatrudnionych na umowach krótkoterminowych (umowy zawartej na czas określony, która upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej
niż 6 miesięcy);

lub

- zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych;

lub

- ubodzy pracjący, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej
lub zamieszkujących w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej;

3. imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny.

Jakie korzyści możesz uzyskać:

1. wsparcie doradcze

 – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz warsztaty grupowe;

2. wsparcie psychologa

 – indywidualne spotkania z psychologiem ukierunkowane min. na prace nad wyzwaniami, celami i problemami;

3. bezpłatne szkolenia zawodowe

dostosowane do indywidualnych potrzeb uwzględniające zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców, stypendium szkoleniowe 6,89 zł za godzinę
udziału w szkoleniu;

4. refundacja kosztów za zapewnienie opieki nad osobą zależną

5. pośrednictwo pracy

 – ciągły kontakt z pośrednikiem pracy poprzez elastyczne godziny pracy, aktywny udział w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych pod konkretne oferty pracy/stażu, wyszukiwanie ofert pracy, stały kontakt z pracodawcami itp.;

6. płatne staże zawodowe

– propozycja stażu zawodowego powiązanego z tematyką szkoleń zawodowych. Miejsca stażowe będą poszukiwane przy pomocy pośrednika pracy. Czas trwania stażu od 3 do 6 miesięcy.

Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania.
Stypendium stażowe 1033,70 zł netto.

Pliki do pobrania

Harmonogramy udzielanego wsparcia w projekcie:
PDF Harmonogram spotkań indywidualnych
PDF Harmonogram warsztatów grupowych
PDF Harmonogram szkoleń grupowych
Dokumenty do pobrania
PDF Regulamin projektu
PDF Formularz rekrutacyjny - wersja kolorowa
PDF Formularz rekrutacyjny - wersja czarno-biała

Dofinansowanie projektu z UE: 1 863 202,32 zł
Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk
"Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez unowocześnienie procesu prowadzenia kursów, szkoleń zawodowych i BHP poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej"


Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy e-learningowej, która ma za zadanie stworzyć intuicyjne i przyjazne środowisko do nauki i praktyki dla swoich kursantów. Platforma e-learningowa wpłynie na zmianę sposób realizacji szkoleń przenosząc wszystkie procesy biznesowe do Internetu, wykorzystując potencjał rynku globalnego oraz możliwość całkowitej pracy zdalnej z klientami oraz kursantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na uniknięcie kolejnych, negatywnych dla działalności konsekwencji COVID-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Beneficjent:  Proeco One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 291 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 248 030,00 zł
Okres realizacji: październik 2022 - luty 2023

Copyright 2022 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal