Projekt: Gotowi na sukces!

Komunikat

REKRUTACJA TRWA

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 84 osób młodych, w tym 63 pozostających bez pracy oraz 21 pracujących w wielu 15-29 lat, będących w trudnej sytuacji na rynku pracy z obszaru woj. zachodniopomorskiego poprzez wsparcie zawodowe, szkoleniowe, pośrednictwo pracy, staże obejmując przy tym wszystkie formy wsparcia niezbędne do zastosowania w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub podjęcia zatrudnienia.

 

Do kogo kierowany jest projekt?

Osób w wieku od 15-30 lat, zamieszkałych w woj. zachodniopomorskim, które najeżą do grupy osób:

1. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (bezrobotna
lub bierna zawodowo nieuczestnicząca w kształceniu formalnym – stacjonarnym oraz szkoleniu w ostatnich 4 tygodniach);

2. pracujących,spełniających jeden z warunków:
– zatrudnionych na umowach krótkoterminowych (umowy zawartej na czas określony, która upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej
niż 6 miesięcy);
lub
– zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych;
lub
– ubodzy pracjący, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej
lub zamieszkujących w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej;

3. imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny.

Jakie korzyści możesz uzyskać?

1. wsparcie doradcze
– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz warsztaty grupowe;

2. bezpłatne szkolenia zawodowe
dostosowane do indywidualnych potrzeb uwzględniające zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców, stypendium szkoleniowe 
6,89 zł za godzinę udziału w szkoleniu;

3. pośrednictwo pracy
 – ciągły kontakt z pośrednikiem pracy poprzez elastyczne godziny pracy, aktywny udział w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych pod konkretne oferty pracy/stażu, wyszukiwanie ofert pracy, stały kontakt z pracodawcami itp.;

4. płatne staże zawodowe
– propozycja stażu zawodowego powiązanego z tematyką szkoleń zawodowych. Miejsca stażowe będą poszukiwane przy pomocy pośrednika pracy. Czas trwania stażu 3 miesięcy.  Stypendium stażowe 1033,70 zł netto.

Liczba uczestników przewidzianych w projekcie do wsparcia z podziałem na płeć wynosi: 84 osób, w tym 45 kobiety i 39 mężczyzn.

SZKOLENIA:
Rodzaj szkoleń będzie dostosowywany do potrzeb kandydatów.

Planowane najbliższe szkolenia:

 • pracownik biurowy modułem ECDL
 • kadry i płace z egzaminem ECDL z obsługą programu SYMFONIA (kod zawodu: 242307 Specjalista ds. kadr, 242310 Specjalista ds. wynagrodzeń)
 • ochrona danych osobowych zgodnie z RODO (egzamin ECDL RODO)
 • Inspektor Danych Osobowych
 • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 245 godzin
 • spawacz
 • operator wózków jezdniowych
 • magazynier
 • operator ładowarek jednonaczyniowych
 • operator koparkoładowarki
 • operator ładowarek
 • język angielski
 • elektryk
 • operator przecinarek do nawierzchni dróg
 • walce drogowe
 • prace na wysokości metodą dostępu linowego
 • rusztowania budowlano-montażowe metalowe

Definicje:

Osoby w wieku 15-29 lat to osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miały ukończone 15 lat i nie ukończyły 30 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.

Imigranci to osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzające wykonywać lub wykonujące pracę na terytorium Polski.

Reemigranci to obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci.

Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny to osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Ubodzy pracujący to osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (dla osoby samotnie gospodarującej – 
634 zł miesięcznie ; dla osoby w rodzinie – 514 zł miesięcznie).

 

Czas realizacji:
01.05.2019-30.04.2020
Miejsce:
województwo zachodniopomorskie
Biuro projektu:
ul. Słowińców 1, II piętro
78-100 Kołobrzeg
czynne: pon. – pt. 8:00-16:00
tel. kom: 664 833 838
Beneficjent

ProInnova
ul. Kopernika 61
81-411 Gdynia

Pliki do pobrania

Dokumenty do pobrania
PDF Formularz rekrutacyjny
PDF Regulamin projektu
PDF Zaświadczenie od pracodawcy

Dofinansowanie projektu z UE:  983.285,62 PLN

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk
"Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez unowocześnienie procesu prowadzenia kursów, szkoleń zawodowych i BHP poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej"


Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy e-learningowej, która ma za zadanie stworzyć intuicyjne i przyjazne środowisko do nauki i praktyki dla swoich kursantów. Platforma e-learningowa wpłynie na zmianę sposób realizacji szkoleń przenosząc wszystkie procesy biznesowe do Internetu, wykorzystując potencjał rynku globalnego oraz możliwość całkowitej pracy zdalnej z klientami oraz kursantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na uniknięcie kolejnych, negatywnych dla działalności konsekwencji COVID-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Beneficjent:  Proeco One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 291 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 248 030,00 zł
Okres realizacji: październik 2022 - luty 2023

Copyright 2022 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal