partner logo partner logo partner logo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych

Projekt: Otwarci na zmiany

Komunikat

Projekt zakończony.

Celem projektu jest wzrost potencjału do bycia zatrudnionym przez dopasowanie do wymagań pracodawców i lokalnego rynku pracy osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika oraz pracowników przewidzianych do zwolnienia poprzez wsparcie zawodowe, szkoleniowe, stażowe dla 100 osób oraz dotacyjne na rozpoczęcie działalności dla 45 osób.

 

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Nr wniosku

Liczba punktów

Kwota dofinansowania

 Rekomendowany do dofinansowania przedłożonego wsparcia pomostowego

58/PWP/WD/ONZG/2019

16,0

9000,00

TAK

56/PWP/WD/ONZG/2019

16,0

7500,00

TAK

53/PWP/WD/ONZG/2019

19,0

7500,00

TAK

51/PWP/WD/ONZG/2019

20,5

7500,00

TAK

59/PWP/WD/ONZG/2019

23,0

7500,00

TAK

50/PWP/WD/ONZG/2019

24,0

4500,00

TAK

54/PWP/WD/ONZG/2019

30,0

7500,00

TAK

55/PWP/WD/ONZG/2019

36,5

7500,00

TAK

49/PWP/WD/ONZG/2019

39,0

0,00

NIE

 

Jakie korzyści możesz uzyskać?

I ścieżka wsparcia: 

SZKOLENIE – PŁATNY STAŻ – OFERTA PRACY

 • wsparcie doradcze – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i biznesowym;
 • grupowe doradztwo zawodowe z zakresu min. komunikacji interpersonalnej, budowania wizerunku, aktywnych metod poszukiwania pracy;
 • wsparcie psychologa – indywidualne spotkania z psychologiem ukierunkowane min. na prace nad wyzwaniami, celami i problemami;
 • szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uwzględniające zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców, stypendium szkoleniowe 6,89 zł za godzinę udziału w szkoleniu;
 • pośrednictwo pracy – ciągły kontakt z pośrednikiem pracy poprzez elastyczne godziny pracy, aktywny udział w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych pod konkretne oferty pracy/stażu, wyszukiwanie ofert pracy, stały kontakt z pracodawcami itp.;
 • staże zawodowe – propozycja stażu zawodowego powiązanego z tematyką szkoleń zawodowych. Miejsca stażowe będą poszukiwane przy pomocy pośrednika pracy. Czas trwania stażu do 5 miesięcy. Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania. Stypendium stażowe 1033,40 zł netto;
 • poszukiwanie zatrudnienia przy pomocy pośrednika pracy lub zatrudnienie w miejscu odbytego stażu.
Liczba uczestników I ścieżki wsparcia: 100 osób.
 

Aktualnie realizowane szkolenia:

PRAWO JAZDY KAT C, CE Z KWALIFIKACJA WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ

PRAWO JAZDY KAT D Z KWALIFIKACJA WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ 245 godz.

SPAWANIE BLACH PROCESEM 111 (FW, BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania spoin pachwinowych i czołowych łukowo elektrodą otuloną – na przestrzennych konstrukcjach stalowych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 240 godzin szkoleniowych

SPAWANIE BLACH PROCESEM 121 (FW, BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania spoin czołowych łukiem krytym oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień operatora sprzętu spawalniczego wg normy EN ISO 14732.
Czas trwania: 64 godziny szkoleniowe

SPAWANIE BLACH PROCESEM 135 (FW, BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania spoin pachwinowych i czołowych łukowo drutem litym w osłonie gazu aktywnego – na przestrzennych konstrukcjach stalowych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 200 godzin szkoleniowych

SPAWANIE BLACH PROCESEM 136 (FW. BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania spoin pachwinowych i czołowych łukowo drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego – na przestrzennych konstrukcjach stalowych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 200 godzin szkoleniowych

SPAWANIE RUR PROCESAMI 138 / 136 (FW, BW) – min. 160 godzin szkoleniowych. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie spawacza blach do wykonywania spoin pachwinowych i czołowych łukowo drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego – w złączach rurowych wykonanych ze stali niskowęglowych niestopowych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 160 godzin szkoleniowych

SPAWANIE RUR PROCESEM 141 (FW, BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie spawaczy TIG do wykonywania spoin czołowych /BW/ w złączach rurowych ze stali niskowęglowych niestopowych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 200 godzin szkoleniowych

SPAWANIE RUR ZE STALI AUSTENITYCZNYCH PROCESEM 141 (FW, BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie spawaczy TIG do wykonywania spoin czołowych /BW/ w złączach rurowych ze stali austenitycznych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 232 godzin szkoleniowych

OBSŁUGA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (Wózki jezdniowe kategorii I WJO, II WJO, III WJO. Egzamin UDT)

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

PROJEKTANT WNĘTRZ z kodem zawodu: dekorator wnętrz 110 godz. projektowania w programach PRO 100, Adobe Photoshop, InDesign, Adobe Kuler, ArchiCAD.
Program: współpraca z klientem, inwentaryzacja i oględziny wnętrza, rysunki
techniczne, koncepcja, rysunki funkcjonalne, koncepcja kolorystyki i stylu,
elementy wyposażenia wnętrz, projekt wnętrza w programie komputerowym pro 100 , realizacja projektu,najczęstsze błędy i problemy podczas projektowania, home staging – ćwiczenia praktyczne na realnych, przykładach wnętrz i moodboardach, psychologia
wnętrz – wpływ otoczenia na życie człowieka, portfolio. Egzamin. Uczestnik projektu
otrzymuje zaświadczenie MEN oraz certyfikat wg MPIPS.

TESTER MANUALNY ISTQB 100 godzin

Program: tester oprogramowania ISTQB Foundation Level. Podstawy testowania.
Testowanie w cyklu życia oprogramowania. Statyczne techniki testowania.
Techniki projektowania testów. Zarządzanie testowaniem. Testowanie wspierane narzędziami. Inżynieria wymagań. XML/WebServices. MySQL. Warsztaty praktyczne (SCRUM) 50 godz. Egzamin ISTQB Foundation Level.

 
II ścieżka wsparcia: 
SZKOLENIE – DOTACJA 25 TYS. – DODATKOWE WSPARCIE OK. 1500/M-C

Wsparcie finansowe ok. 25 tys. na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej możliwe jest dla osoby, która spełnia dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:
jest osobą z niepełnosprawnościami;
jest osobą powyżej 50 roku życia;
jest kobietą;
jest osobą o niskich kwalifikacjach;
jest osobą poniżej 30 roku życia.
 • ocena formularzy zgłoszeniowych uczestników przez doradcę biznesowego w zakresie min. planów biznesowych, wykształcenia, doświadczenia ;
 • spotkanie z doradcą zawodowym w zakresie kompetencji przedsiębiorczych uczestnika;
 • szkolenia ABC BIZNESU – 40 godz. warsztatowych z zakresu modelu biznesowego i tworzenia biznes planu;
 • indywidualne doradztwo przy tworzeniu biznes planu;
 • bezzwrotna dotacja w wysokości ok 25 tys. na rozpoczęcie działalności;
 • wsparcie pomostowe w wysokości ok. 1500 zł/m-c od 1 do 6 miesiąca dla 30 firm, od 7 do 12 miesiąca dla 20 firm powstałych w ramach projektu;
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze polegające na merytorycznej tematyce związanej z prowadzeniem działalności. 
Liczba uczestników II ścieżki wsparcia: 45 osób.
 

Słownik:

 

Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, osoba świadcząca usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.
Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
Osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Czym jest zwolnienie z pracy z przyczyn pracodawcy?
Odpowiedź:
Zwolnienie z pracy z przyczyn pracodawcy obejmuje następujące przypadki:
*rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.
*rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
*wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy, lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
*rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1.1 Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Czas realizacji:
01.11.2017 - 31.12.2019
Miejsce:
województwo pomorskie
Biuro projektu:

ul. Jana Heweliusza 11/811 ,
80-890 Gdańsk
Czynne: pon.-pt. 8:00-16:00
tel.: 531 027 839 | 737 167 650
e-mail: [email protected]

Dla kogo przeznaczony jest projekt:

-osoby bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
-osoby znajdującej się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących
-osoby, która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika

Pliki do pobrania

I ścieżka wsparcia
Szkolenie — Płatny staż
DOC PDF Regulamin
DOC PDF Formularz rekrutacyjny
DOC PDF Oświadczenie o kwalifikowalności kandydata
DOC PDF Ankieta potrzeb
DOC PDF Zaświadczenie pracodawcy
II ścieżka wsparcia
Szkolenie — Dotacja
DOC PDF Regulamin
DOC PDF Załączniki do regulaminu

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk
"Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez unowocześnienie procesu prowadzenia kursów, szkoleń zawodowych i BHP poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej"


Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy e-learningowej, która ma za zadanie stworzyć intuicyjne i przyjazne środowisko do nauki i praktyki dla swoich kursantów. Platforma e-learningowa wpłynie na zmianę sposób realizacji szkoleń przenosząc wszystkie procesy biznesowe do Internetu, wykorzystując potencjał rynku globalnego oraz możliwość całkowitej pracy zdalnej z klientami oraz kursantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na uniknięcie kolejnych, negatywnych dla działalności konsekwencji COVID-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Beneficjent:  Proeco One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 291 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 248 030,00 zł
Okres realizacji: październik 2022 - luty 2023

Copyright 2022 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal